Research School for Economic and Social History

Calls

Call for abstracts – Themadossier Jaarboek De Achttiende Eeuw – deadline 1 augustus 2022

~ because of scope, only in Dutch ~

De redactie van het Jaarboek De Achttiende Eeuw nodigt auteurs uit bijdragen te leveren die ingaan op de achttiende-eeuwse lichamelijke of zintuiglijke beperkingen vanuit historisch, literair, artistiek of filosofisch perspectief. Met het themadossier ‘Doof, Blind, Kreupel, Krank’ wil het Jaarboek De Achttiende Eeuw in 2023 aandacht geven aan achttiende-eeuwers met een beperking. In de achttiende eeuw veranderde de beeldvorming over beperkingen en mensen met een beperking immers aanzienlijk. Enerzijds namen filosofen doofheid en blindheid als uitgangspunt voor intellectuele overdenkingen over kennis en taal, specialiseerden medici zich in aangeboren afwijkingen en schreven auteurs over de geestelijke en morele waardigheid van personages met een beperking. Anderzijds geeft de toenemende populariteit van (auto)biografieën inzicht in de ervaringen en opvattingen van mensen zelf. Sommigen leden een openbaar leven, vertelden hun verhaal en zochten gerechtigheid voor henzelf en anderen die door armoede of sociale status werden gemarginaliseerd.

Mogelijke onderwerpen zijn atypische lichamen, mobiliteitsbeperking, chronische pijn en ziekte, blindheid, doofheid, taal- en leermoeilijkheden en verstandelijke beperking. Hoe werden dergelijke beperkingen beleefd, bekeken en beoordeeld door achttiende-eeuwers? In welke mate en waarom werden ze herzien en verbeeld in wetenschappelijke teksten, brieven, romans, juridische documenten en visuele cultuur? Teksten dienen de lange achttiende eeuw te behandelen (1670–1830), maar er is geen geografische beperking.

Van de geselecteerde voorstellen worden de volledige artikelen van maximaal 6000 woorden verwacht tegen 1 februari 2023. De artikelen worden aan redactionele peer review onderworpen. Geïnteresseerden kunnen (eventueel na informele aftoetsing vooraf) tot 1 augustus 2022 een kort abstract (max. 300 woorden) insturen naar zowel dr. Ruben Verwaal (Durham University) als het redactieadres.

volledige info